Државни и јавни претпријатија

За сите потребни информации поврзани со осигурување за јавни и држани институции контактирајте нѐ.

Услуги за државни и јавни претпријатија

  • Со ангажирањето на искусни професионалци во делот на дефинирање на ризиците и потребното ниво на квалитет на покритието при набавката на осигурителни услуги, ќе се овозможи вистинска грижа и заштита на имотот на државата со кој треба најодговорно да се однесуваат сите  учесници во процесот на осигурување на овие добра.
  • Комисиите за јавни набавки по институциите, поради специфичноста на самата дејност осигурување, често пати имаат дилеми и прашања на кои треба да се најдат вистинските одговори.
  • Да напоменеме дека, даденото овластување на осигурително брокерско друштво за посредувањето при изборот на најадекватно осигурување, како и при идните штети, е апсолутно без никакви финансиски оптеретувања на државните и јавни претпријатија.